Home
כתובת: אלי כהן, מגדל העמק
טלפון : 073-2227300
פקס : 073-2227301
שעות קבלה:
הפעילויות נוצרו ע"י הרב אבי'ה אלבה

מבוא ותיאור


זו השנה השלישית שכל מ שפחת החמ"ד מקדישים שנה ללימוד אודות דמות של מנהיג ציבורי בציונות הדתית .
ה שנה נתוודע לדמותו המיוחדת, רבת ההוד, של איש ההלכה והחזון הרב חיים דוד הלוי זצ"ל.
כאשר נשאל הרב הלוי: "מי הם תלמידיך"? ענה : "ספריי הם תלמידיי". אכן , יבול מבורך הותיר אחריו הרב הגאון
הרב חיים דוד הלוי זצ"ל.
ספריו מקיפים בעיקר את עולם ההלכה, שבו הפליא לעשות בהתייחסותו כמעט לכל נושא שהועלה בפניו:
הלכתי, מחשבתי-אמוני, מדיני ופוליטי.
ביחידה זו נלמד, נכיר ונצמח לאור דמותו של הרב חיים דוד הלוי.

א-ב ג-ו ה-ו